سرفصل دوره آموزشی MBA

سرفصل دوره آموزشی MBA

 • فصل اول
 •  معرفی بازاریابی
 •     تعریف بازاریابی
 •     اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
 •     مدیریت بازاریابی
 •     فلسفه های مدیریت بازاریابی
 • تجزیه و تحلیل رقبا و وضعیت بازار
 •     سیستم بازار
 •     ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 •     تجزیه و تحلیل بازار رقبا
 •  برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
 •     ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ
 •     فرآیند ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 •     آمیخته بازاریابی
 • نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی
 •     تعریف تحقیقات بازاریابی
 •     نقش تحقیقات بازاریابی
 •     ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 •     فرآیند تحقیقات بازار
 • رفتار مصرف کننده
 •     فرآیند تصمیم گیری رفتار مصرف کننده
 •     انواع حل مسأله خرید
 •     ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در فرآیند ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ
 •     ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 • تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
 •     معیارهای تقسیم بازار
 •     روش ها و متغیرهای تقسیم بازار
 •     انتخاب بازار هدف برای متمرکز کردن فعالیت
 •     استراتژی های مختلف برای انتخاب بازار هدف
 •  ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
 •     ﺗﺨﻤﯿﻦ اﻧﺪازه و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
 •     روش ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
 • مدیریت محصولات
 •     موضع یابی
 •     مدیریت آمیخته محصول
 •     ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد و ﻋﺮﺿﻪ‌ی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
 •     منحنی عمر محصول
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ
 •     واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺮﻓﯿﻊ وﺗﻮزﯾﻊ
 •     روش‌ها و استراتژی قیمت گذاری
 •     ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دراﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
 •     فرآیند ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
 • تحقیقات بازاریابی
 • مفهوم تحقیقات بازاریابی
 • تحقیقات بازار    
 • دامنه تحقیقات بازاریابی   
 • انواع تحقیقات بازاریابی از لحاظ محتوا    
 • انواع تحقیقات بازاریابی از لحاظ فرم    
 • تمایز میان تحقیقات بازاریابی و بازاریابی مستقیم  
 • نقش تحقیقات بازاریابی    
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ   
 • فرآیند تحقیقات بازار  
 • محقق بازاریابی    
 • اهمیت تحقیقات بازاریابی 
 • نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی   
 • نمونه گیری احتمالی و هدفمند    
 • داده های ثانویه در تحقیقات بازاریابی  
 • انواع روشهای جمع آوری داده ها   
 • مصاحبه رو در رو   
 • تکنیکهای سنجش نگرش   
 • مزایای استفاده از خدمات حرفه ای تحقیقات بازاریابی
 • فصل اول      
 • مذاکره..      
 • مذاکره چیست؟      
 • انواع مذاکره و سطوح آن      
 • سطوح مذاکره      
 • اهداف مذاکره      
 • اشکال مذاکره      
 • ویژگی‌های اصلی مذاکره      
 • فرایند مذاکره        
 • کارهای قبل از مذاکره        
 • فنون مذاکره        
 • نقش شخصیت در فرایند مذاکره        
 • اصول مذاکرات        
 • استراتژی‌های مذاکره        
 • عناصر مذاکره        
 • تاکتیک های مذاکره کنندگان        
 • مذاکره اصولی        
 • مهارت‌های مذاکره        
 • اخلاق در مذاکره 
 • ارتباطات        
 • انواع ارتباط        
 • انواع ارتباطات        
 • تیپ‌های شخصیتی مختلف        
 • روابط عمومی        
 • روانشناسی زبان        
 • زبان بدن        
 • روابط عمومی در قالب یک تخصص          
 • کارکردهای روابط عمومی          
 • فرایند ارتباط          
 • برنامه ریزی ارتباطات          
 • روانشناسی ارتباط          
 • ارتباط کلامی در سازمان‌ها
 • سخنرانی          
 • تعریف سخنوری          
 • سخنرانی          
 • اهداف سخنرانی          
 • عوامل مؤثر در سخنرانی          
 • روش افزایـش قدرت بیان          
 • مدیریـت و فنون سخنرانی          
 • اعـجاز بیان          
 • نکاتی در باره نحوه ارائه سخنرانی          
 • نکته های کاربردی مقابله با ترس ، کمروئی و اضطراب به هنگام سخنرانی          
 • تاثیر ارتباط چشمی در سخنرانی 
 • مذاکره تجاری          
 • راه حل های دفاعی برای مذاکرات پرتنش          
 • گزینه های جانبی در مذاکرات تجاری          
 • ده گام برای شروع یک مذاکره اقتصادی          
 • موفقیت در یک مذاکره تجاری          
 • به حاشیه رفتن در مذاکرات          
 • استفاده از شیوه های مذاکره          
 • تفاوت فرهنگ در مذاکرات          
 • مدیریت مذاکره          
 • تفاوت مذاکره و مناظره 
 • فنون مذاکرات تجاری          
 • اهمیت فنون مذاکرات تجاری          
 • درک اصول فنون مذاکرات          
 • برانگیختن رفتارانسانی          
 • زبان اشاره          
 • حفظ نوسانات روحی          
 • بکارگیری نیروهای فردی درمذاکره          
 • هدایت امواج موزون مذاکره 
 • به‌کارگیرى تاکتیک‌هاى مذاکره          
 • حمله غافلگیرانه          
 • بکارگیرى تاکتیک FAIT ACCOMPLI          
 • عبور از موانع با یک پرش          
 • نقض مفاد قرارداد          
 • ایجاد وقفه در مذاکره          
 • حفظ آبرو در مذاکرات غیررسمى          
 • اقدام به حمله          
 • در اختیار گرفتن کنترل دستور جلسه          
 • انعقاد قرارداد با توجه به حالات اشخاص          
 • مبارزه با عامل خستگى          
 • پیروی از رژیم غذائی مذاکره‌گران
 • طرح محیط فیزیکى مذاکره          
 • دکور          
 • دما و نور          
 • محل استقرار          
 • تصمیم به ایجاد تغییر در محیط          
 • خصوصیات شخصى و کارى          
 • توفق‌یافتن بر محیط بیرونى          
 • تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره  
 • فصل اول       
 • آشنایی با مدیریت پروژه       
 • مفهوم پروژه       
 • معنای لغوی پروژه       
 • تعریف مدیریت پروژه       
 • تعریف برنامه‌ریزی پروژه       
 • تعریف کنترل پروژه       
 • تاریخچه مدیریت پروژه       
 • مراحل انجام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه       
 • مدیریت پروژه در دهه  و  میلادی       
 • کارکرد مدیریت پروژه       
 • استانداردهای مدیریت       
 • حوزه‌های دانش مدیریت          
 • قوانین طلایی مدیریت پروژه          
 • مقایسه پروژه با عملیات مستمر          
 • رویکرد های مدیریت پروژه          
 • چرخه حیات پروژه          
 • حوزه‌های دانش مدیریت
 • آشنایی با   ارکان پروژه ها          
 • توانمندیهای مدیر پروژه          
 • مشخصه‌های اساسی پروژه‌ها          
 • مشخصه موقتی بودن در پروژه‌ها :          
 • مشخصه یکتا بودن پروژه‌ها :          
 • مشخصه تفصیل فزاینده :          
 • چرخه حیات پروژه          
 • ویژگیها ی اهداف پروژه          
 • محدودیتهای پروژه          
 • ساختار شکست کار (WBS)          
 • مهمترین رشته های تقسیم و تفکیک اقلام پروژه          
 • معیارهای تقسیم FWBS          
 • روش دلفی          
 • ویژگی فازهای پروژه          
 • مراحل اولیه پروژه          
 • مدیریت کیفیت پروژه          
 • اهمیت مطالعات امکان سنجی در پروژه 
 • سازمان در پروژه          
 • سازمان          
 • تأثیرات سازمانی          
 • سیستمهای سازمانی          
 • فرهنگها و سبکهای سازمانی          
 • ساختار سازمانی          
 • اداره پروژه          
 • مهارت‌های کلیدی مدیریت عمومی          
 • رهبری          
 • برقراری ارتباط          
 • مذاکره          
 • حل مسأله          
 • تأثیرگذاری بر سازمان          
 • تأثیرات اجتماعی ـ اقتصادی ـ محیطی          
 • استانداردها و مقررات          
 • بین المللی سازی          
 • سازماندهی پروژه          
 • فرهنگ سازمانی          
 • نارسایی‌ها و مزایای به‌کارگیری این روش
 • فرایندهای مدیریت پروژه و مدیریت یکپارچگی          
 • فرآیند های مدیریت پروژه          
 • گروه فرآیندهای مدیریت پروژه          
 • بر هم کنش فرآیندهای مدیریت پروژه          
 • مروری بر گروه های فرآیندی پروژه‌ها          
 • مدیریت یکپارچگی پروژه          
 • تهیه منشور پروژه :          
 • تهیه برنامه مدیریت پروژه          
 • هدایت و مدیریت اجرایی پروژه :          
 • نظارت و کنترل کارهای پروژه :          
 • کنترل تغییر یکپارچه          
 • خاتمه پروژه یا فاز          
 • مدیریت هزینه پروژه          
 • مدیریت هزینه پروژه          
 • برنامه ریزی منابع          
 • ورودی های برنامه ریزی منابع
 • خروجی های برنامه ریزی منابع          
 • برآورد هزینه          
 • ورودی‌های برآورد هزینه          
 • ابزارها و تکنیکهای برآورد هزینه          
 • خروجی‌های برآورد هزینه          
 • بودجه بندی هزینه          
 • ورودی های بودجه بندی هزینه          
 • ابزارها و تکنیکهای بودجه بندی هزینه          
 • خروجی‌های بودجه بندی هزینه          
 • کنترل هزینه          
 • ورودی‌های کنترل هزینه          
 • ابزارها و تکنیکهای کنترل هزینه          
 • خروجی‌های کنترل هزینه 
 •  
 • مدیریت ارتباطات در فرآیند مدیریت پروژه          
 • چگونگی ارتباطات در پروژه          
 • اهمیت مدیریت ارتباطات در پروژه          
 • برنامه ریزی ارتباطات             
 • ورودی‌های برنامه ریزی ارتباطات             
 • ابزارها و تکنیکهای برنامه ریزی ارتباطات             
 • خروجی های برنامه ریزی ارتباطات             
 • توزیع اطلاعات             
 • ورودی‌های توزیع اطلاعات             
 • ابزارها و تکنیکهای توزیع اطلاعات             
 • خروجی‌های توزیع اطلاعات             
 • گزارش دهی عملکرد             
 • ورودی‌های گزارش دهی عملکرد             
 • ابزارها و تکنیک های گزارش دهی عملکرد             
 • خروجی‌های گزارش عملکرد             
 • خاتمه‌ی اداری             
 • ورودی های خاتمه ی اداری             
 • ابزارها و تکنیک های خاتمه ی اداری             
 • خروجی های خاتمه ی اداری
 • ارزیابی ریسک پروژه             
 • تعریف ریسک             
 • مدیریت ریسک پروژه             
 • شناسایی ریسک ها             
 • انواع ریسک             
 • عناصر اصلی ریسک             
 • فرآیند مدیریت ریسک پروژه             
 • خلاصه‌ای از فرآیند مدیریت ریسک             
 • افزایش ریسک             
 • ثبت ریسک             
 • تخصیص عوامل ریسک             
 • اجرای عوامل ریسک             
 • مفاهیم پایه ای مدیریت ریسک پروژه             
 • سمت‌های ریسک             
 • تعیین کننده ریسک             
 • گروه بازبینی پروژه             
 • تیم پروژه             
 • برنامه ریزی مدیریت ریسک:             
 • تحلیل کیفی ریسک             
 • تحلیل کمی ریسک             
 • برنامه ریزی پاسخ های ریسک             
 • نظارت و کنترل ریسک             
 • گام های مدیریت ریسک و اتفاقات غیر منتظره در پروژه   
 • زمان بندی پروژه             
 • زمان بندی و مفاهیم آن             
 • انتخاب مایلستون ها             
 • منطق برنامه ریزی شبکه ای             
 • وابستگی ها             
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز             
 • ترسیم شبکه             
 • منافع روش برنامه ریزی دستی             
 • زمان شناوری             
 • مسیر بحرانی             
 • فشرده سازی برنامه زمان بندی             
 • تعیین استراتژی فشرده سازی برنامه زمان بندی             
 • تهیه سند برنامه پروژه             
 • مدیریت زمان پروژه             
 • تخمین مدت زمان فعالیت ها           
 • تهیه برنامه زمان بندی            
 • کنترل برنامه زمان بندی  
 • فصل اول        
 • پیش درآمدی بر رفتار سـازمانی        
 • رفتار سازمانی        
 • روان شناسی        
 • جامعه شناسی        
 • مردم شناسی        
 • علوم سیاسی        
 • هدف های رفتار سازمانی        
 • بهبود کیفیت و بازدهی        
 • نیروی کار گوناگون        
 • تفویض اختیار        
 • نو آوری و ایجاد تغییر        
 • کم شدن وفاداری کارکنان        
 • نیروی کار دو گانه            
 • بهبود رفتار، از نظر اخلاقی
 • رفتار سازمانی در سـطح جهانی            
 • کشورهای چند ملیتی            
 • قرار دادهای همکاری منطقه ای            
 • اتحادیه ی اروپا            
 • نفتا            
 • اروپای شرقی            
 • رویارویی با مسائل بین المللی            
 • کوته نظری            
 • فرهنگ های ملی            
 • تجزیه و تحلیل اختلافات فرهنگی            
 • رابطه با محیط            
 • توجه به زمان            
 • ماهیت فرد            
 • توجه به فعالیت         
 • مبانی رفتار فرد            
 • نگرش            
 • رضایت شغلی            
 • ناهمسانی شناختی            
 • رابطه ی بین نگرش و رفتار            
 • شخصیت            
 • تناسب شخصیت با شغل            
 • ادراک            
 • تئوری اسنادی            
 • یادگیری 
 • مدیریت انگیزش            
 • انگیزش چیست ؟            
 • نخستین نظریه های انگیزش            
 • نظریه ی سلسله مراتب نیازها            
 • تئوری X و تئوری Y            
 • تئوری بهداشت – انگیزش            
 • تئوری های نوین انگیزش            
 • تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه            
 • نظریه ی تعیین هدف            
 • تئوری تقویت رفتار            
 • نظریه ی برابری            
 • نظریه ی انتظار            
 • تعدیل رفتار در رفتار سازمانی            
 • مشارکت کارکنان 
 • تصمیم گیری فردی و گروهی            
 • تصمیم گیری            
 • خلاقیت در تصمیم گیری            
 • محدودیت های سازمانی            
 • مبنای رفـتار گروه            
 • تصمیم گیری گروه            
 • شناخت تیم              
 • تفاوت تیم با گروه            
 • رهبری و ساختار   
 • رهـــبری            
 • رهبری چیست؟            
 • تئوری های رهبری            
 • تئوری های شخصیتی            
 • تئوری های رفتاری            
 • مهم‌ترین وظایف رهبری سازمانی            
 • چالش‌های عمومی و دائمی رهبری سازمان‌ها            
 • مهم‌ترین وظایف رهبری سازمانی            
 • بازاندیشی در مقوله رهبری سازمانی            
 • سبک‌های رهبری سازمانی و کاربردهای آن
 • مدیریت استراتژیک و رفتار سازمانی            
 • تحلیل SWOT            
 • چهارچوب تحلیلی ساختار،رفتار و بازدهی            
 • ماتریس ADL :            
 • تحلیل پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر (Porter’s Five Competitive Forces)            
 • تحلیل منحنی های هزینه صنعت(Industry Cost Curves)            
 • ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک            
 • تحلیل PEST            
 • تحلیل اندازه و سهم بازار (Market Size and Market Share Analysis)            
 • تحلیل ارزش چرخه عمر (Customer Life Time Value Analysis):            
 • منحنی عرضه و تقاضا (Supply and Demand Curves):                
 • نقشه گشت و گذار مشتری (Customer Journey Map):                
 • تحلیل زنجیره ارزش (Value Chain Analysis):                
 • تحلیل افق های سه گانه (Three Horizons):                
 • ماتریس سیاست های جهت دهی                
 • ماتریس گروه مشاوران بوستون (Boston Consulting Group Matrix):                
 • ماتریس استراتژی رشد آنسوف (  Ansoff Growth Strategy Matrix):                
 • ماتریس هم خانوادگی (Familiarity Matrix):                
 • مدیریت استراتژیک رفتار سازمانی
 • مدیریت بحران و رفتار سازمانی                
 • آشنایی با مدیریت بحران                
 • ضرورت مدیریت بحران                
 • مدلهای مدیریت بحران                
 • اهداف کلی مدیریت بحران                
 • برنامه مدیریت بحران (Crisis Management Plan)   
 • اجزای برنامه مدیریت بحران :                
 • تهیه برنامه‌ مدیریت بحران :                
 • گروه مدیریت بحران :                
 • اولویت بندی بحران ها:                
 • وظایف مدیریت بحران :                
 • مدیریت بحران در هفت نکته‌ کلیدی:                
 • مدیر بحران (Crisis Manager) و رسانه ها                
 • ویژگیهای مدیریت بحران :                
 • مدیریت بحران و راهبردهای ارتباطات                
 • موارد مربوط به مدیریت بحران :                
 • چگونگی رویارویی و مقابله با بحران :                
 • خصوصیات اعضای ستاد مبارزه با بحران :                
 • مدیریت سازمان در دوران رکود یا بحران
 •  
 • مدیریت زمان و رفتار سازمانی                
 • تعریف مدیریت زمان                
 • ضعف در مهارت تصمیم گیری و اولویت بندی                
 • ضعف در تفویض اختیار                
 • کمال طلبی                
 • ضعف در هنر حل مسئله                
 • مشکل اهمال کاری                
 • ضعف در هنر نه گفتن                
 • مدیریت زمان و افزایش بهره وری                
 • مدیریت زمان در سازمان ها                
 • روش های سازمان دهی زمان                
 • مدیریت زمان، اولویت اول سازمان
 • مدیریت رفتار سازمانی                
 • رفتار سازمانی چیست                
 • هدف رفتار سازمانی                
 • مبانی علمی رفتار سازمانی                
 • تفکر اقتضایی                
 • سازمانها به عنوان محیط کار                
 • هدف ، رسالت و استراتژیها                
 • هم افزایی                
 • انسانها و سیستمهای کاری                
 • رفتار سازمانی ومدیریت                
 • چالشهای مدیریت و رفتار سازمانی در دنیای امروز                
 • عناصر رفتار سازمانی                
 • فصل یازدهم                
 • مبانی ساختار سازمانی                
 • ساختار سازمانی            
 • مدلهای رفتار سازمانی                
 • مدل مراقبتی                
 • مدل حمایتی                
 • مدل مشارکتی                
 • سیستم های اجتماعی فرهنگ                
 • عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی                
 • چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی                
 • رفتار سازمانی مثبت گرا                
 • تعارض سازمانی                
 • جایگاه تعارض در مدیریت  
 • فصل اول        
 • توانایی تشخیص مفاهیم بازارهای مالی        
 • مقدمه        
 • آشنایی با بازار سهام(Stock)        
 • آشنایی با بازار کالاها        
 • آشنایی با اوراق بهادار        
 • آشنایی با بازار تبادلات ارزی        
 • خرید / فروش        
 • سیستم استعلام نرخ بازار        
 • شناسایی اصول مقایسه انحصاری بورس های بین المللی        
 • روشهای بررسی بازارهای مالی
 • بررسی مفهوم مدیریت مالی        
 • آشنایی با مدیریت مالی            
 • نقش کلیدی مدیر مالی            
 • وظایف مدیر مالی            
 • تاریخچه مدیریت مالی            
 • نقش مدیران مالی در شرکت ها            
 • دامنه تحلیل مالی            
 • مدل تحلیل صورت‌های مالی            
 • مدل استوارت:            
 • چهار مدل از صورت های مالی            
 • ارتباط بین صورت های مالی            
 • آشنایی با تحلیل  بنیادین            
 • قدم به قدم با ارزش گذاری بنیادین            
 • دور نمای اقتصادی            
 • انتخاب بخش صنعتی            
 • کشف شرکت های پیشرو در صنعت منتخب            
 • مدل کسب و کار            
 • تحلیل صورت های مالی شرکت            
 • روندهای بلند مدت            
 • تعیین ارزش            
 • تجارت هوشمند            
 • تفکیک صنایع            
 • نقاط ضعف تحلیل بنیادین            
 • شاخصه های صنعت/شرکت            
 • ذهنیت های فردی            
 • شخصیت تحلیل گر و جهت گیری
 • سازمانهای پولی و مالی            
 • انواع سازمانهای پولی و مالی بین المللی :            
 • بانک بین المللی ترمیم و توسعه ( بانک جهانی )            
 • بانک بین المللی ترمیم و توسعه            
 • سازمانهای پول یا بازارهای مالی            
 • فعالیتهای عمده سازمانهای پولی و مالی            
 • پس انداز :            
 • انواع اوراق قرضه :            
 • محدودیتهای عمومی و کلی بانک            
 • مبانی پرداخت وام            
 • نهادهای مالی اتحادیه اروپا ( اتحادیه اقتصادی پولی اروپا )            
 • سیاستهای پولی مالی اتحادیه اقتصادی اروپا            
 • مناسبات ایران با سازمانهای پولی مالی بین المللی            
 • سوالات مربوط به صندوق بین المللی پول            
 • سوالات مربوط به برتن وودز            
 • نهادهای پولی – مالی وابسته به بانک جهانی ( گروه بانک جهانی )            
 • موسسات پولی مالی در ایران            
 • ابزارهای تاثیر گذار بر این کنترل :            
 • انتقادات وارد شونده بر سازمان تجارت جهانی            
 • انواع اتحادیه اقتصادی و سیاسی
 • مدیریت سرمایه گذاری            
 • سرمایه گذاری و سرمایه گذاران            
 • مفهوم سرمایه‏گذاری و تکنیکهای آن در بازار سرمایه  
 • چرا سرمایه‏گذاری می‏کنیم ؟            
 • ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه‏گذاری            
 • ساختار فرآیند تصمیم‏گیری            
 • تجزیه و تحلیل اوراق بهادار            
 • دیریت پرتفلیو            
 • عوامل خارجی تأثیرگذار بر فرآیند تصمیم‏گیری            
 • عرضه سرمایه‏گذاری جهانی            
 • سرمایه‏گذاریهای بازار سرمایه            
 • انواع اوراق بهادار با سود ثابت            
 • بازارهای سهام            
 • شناخت سهام عادی            
 • انواع سرمایه گذاران            
 • ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری:            
 • رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران            
 • سرمایه گذاری مستقل خارجی:            
 • سرمایه گذاری مشترک            
 • سرمایه گذاری مستقیم مشترک سهامی            
 • مزایای قانونی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی            
 • موانع و مشکلات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:            
 • دارایی های غیر قابل معامله:            
 • انواع سرمایه گذاریهای مشترک از نظر ترکیب مالکیت سرمایه            
 • مزایای قانونی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:            
 • بازارهای معامله اوراق بهادار            
 • مزایاى وجود بورس اوراق بهادار            
 • شاخص سودآوری (Profitability Index)            
 • دوره بازگشت سرمایه            
 • اصول مدیریت خطر            
 • ارزشیابی سهام عادی            
 • مبانی تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه            
 • تحلیل بنیادی            
 • تجزیه و تحلیل اقتصاد            
 • تجزیه و تحلیل صنعت            
 • تجزیه و تحلیل شرکت            
 • حاشیه سود خالص            
 • نسبتP/E            
 • ارزش دفتری هر سهم            
 • ارزشیابی قیمت سهام            
 • اصول بنیادی در تحلیل سهام            
 • نقص بزرگ تحلیل بنیادی            
 • اصول کلی تحلیل تکنیکی            
 • آرایش‏های اصلی در تحلیل تکنیکی            
 • نحوه ایجاد آرایش‏های مختلف در نمودار سهام            
 • خطهای روند و کانالها            
 • کاربردهای میانگین‏های متحرک            
 • میانگین متحرک ساده            
 • میانگین متحرک موزون            
 • میانگین متحرک نمایی            
 • تحلیل قدرت نسبی
 •  
 • اصول سرمایه گذاری            
 • شناسایی و استفاده از اصول احتمالات در معاملات            
 • آشنایی با اندازه گیری بازگشت از زیان            
 • شناسایی اصول استفاده از نسبت سود به زیان            
 • شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه            
 • آشنایی با اشتباهات رایج معاملگران مبتدی            
 • مراحل اصولی انجام یک معامله            
 • سرمایه در گردش            
 • منابع و مصارف سرمایه در گردش            
 • مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل            
 • بازارهای سرمایه            
 • نقش بازارهاى دست اول            
 • نقش بازارهای دست دوم (ثانویه)                
 • بورس اوراق بهاءدار                
 • بازده سرمایه گذاری                
 • اجزاء بازده                
 • ریسک سرمایه گذارى                
 • منابع ریسک                
 • انواع ریسک                
 • انواع بازارهاى مالى بر حسب سررسید اوراق بهادار                
 • انواع بازارهاى مالى برحسب نوع انتشار اوراق بهادار  
 • بانکداری سرمایه گذاری                
 • آشنایی با بانکداری سرمایه‌گذاری                
 • تعریف بانک سرمایه‌گذاری ( بانک های سرمایه گذاری)                
 • تعریف شرکت تامین سرمایه از نظر قانون اوراق بهادار                
 • ساختار سازمانی بانکداری سرمایه‌گذاری                
 • خدمات بانک های سرمایه گذاری                
 • نقش بانک های سرمایه گذاری در تسهیل تامین مالی شرکت ها‍:                
 • نقش بانکهای سرمایه گذاری در تشکیل سرمایه                
 • نقش بانک های سرمایه گذاری در واگذاری:                
 • نقش بانکهای سرمایه گذاری در افزایش کارایی اطلاعات بازارهای مالی                
 • نقش بانک های سرمایه گذاری در حوزه خرداقتصاد(شرکتها)
 • بودجه بندی سرمایه‌ای                
 • تعریف بودجه بندی سرمایه ای                
 • توضیحات مدیر مالی در مورد بودجه بندی سرمایه ای                
 • طبقه بندی بودجه                
 • نظام آمارهای مالی دولت GFS                
 • طبقه بندی بودجه در ایران                
 • فرایند بودجه بندی سرمایه ای                
 • روشهای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری                
 • مقایسه سرمایه گذاریهای با عمر مفید متفاوت                
 • جیره بندی سرمایه ای                
 • درآمدهای اختصاصی                
 • درآمدهای‌ مالیاتی‌                
 • کمک‌های اجتماعی                
 • کمک‌های بلاعوض                
 • درآمدهای‌ اموال و دارایی‌ها                
 • . طبقه بندی واگذاری دارایی های سرمایه ای                
 • طبقه بندی واگذاری دارایی های مالی                
 • روشهای ارزیابی پروژه های سرمایه ایی                
 • معکوس دوره بازگشت سرمایه                
 • خالص ارزش فعلی                
 • نرخ بازده داخلی (IRR)                
 • شاخص نرخ سودآوری                
 • اجاره بلند مدت                
 • مزایای اجاره بلندمدت
 • اقتصاد مدیریت                
 • تعریف اقتصاد مدیریت:                
 • ارتباط اقتصاد مدیریت با نظریه اقتصادی:                
 • ارتباط اقتصاد مدیریت با رشته های کاربردی مدیریت بازرگانی :                
 • تئوری یا نظریه بنگاه:                
 • انواع بنگاه ها وواحدهای اقتصادی:                
 • تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت                
 • تقسیم بندی واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت                
 • تقسیم بندی  واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت                
 • تقسیم بندی واحدهای اقتصادی                
 • تعریف بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در برخی از کشورهای منتخب جهان                
 • دلیل وجود بنگاه ها و عملکرد انها:                
 • محدودیت های نظریه بنگاه                
 • وضعیت بنگاه ها در ایران                
 • نقش بنگاههای اقتصادی کوچک در توسعه اقتصادی                
 • نظریه سود مبتنی بر کارایی مدیران:                
 • نقش بنگاههای اقتصادی در جامعه:                
 • قیود دولتی (به عنوان نماینده جامعه)جهت بنگاهها اقتصادی:                
 • نظریه تقاضا                
 • انواع تقاضاها                
 • انواع تغییر در تقاضا                
 • تقسیم بندی انواع کالا (بر اساس تغییر در قیمت کالاهای وابسته)                
 • انواع مختلف بنگاهها    

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.